Wednesday, December 22, 2010

Wednesday, December 15, 2010

Wednesday, December 8, 2010

Wednesday, December 1, 2010

ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ನನ್ನದು

I flipped head over heels for this song when I heard it on AIR on Children's Day.

Nanna Udupu Ninnadu by G K Venkatesh.

Great singing by Master Lohith!

.........

Thursday, November 25, 2010

AIR goes silent for the first timeI thought AIR had changed the frequency until I read Deccan Herald Wednesday morning.

Fot the first time in 55 years the radio waves fell silent acoss the state with the All India Radio going off teh air on Tuesday, reports DHNS from Bangalore. Reason: All employees of AIR went on a strike seeking a repeal of the Prasarbharathi Founders Day.

.........

Wednesday, November 24, 2010

6 months worth dirt gets washed off

Sunday, I was determined to get my car cleaned; inside, outside, top and bottom. The mudguards had accumulated a inch thick layer of dirt over 6 months. I was the first customer of the day at 9-30 AM at JK Auto Service Station.


Vinay sprayed kerosene to the engine parts.


Then the wash.


Good job, it took over 2 hours to get the car cleaned. The car felt clean, lighter and few noises at the back had stopped after the wash.


JK Auto Service Station, about 250m from Dasankoppa Circle, Kelgeri Road, Dharwad. Vinay is the owner, you can contact him on 9880864586.

.........

Wednesday, November 17, 2010

Bhanuvara Madhyana at Botanical Garden
A reddish brown dragonfly was a slippery customer, it took off before I could take picture.


.........

Thursday, November 11, 2010

My favorite advert

A 6 year old (that's my guess) telling his dad what he'll do when he grows up.

I'll join the army and hit enemies
I'll become a doctor and stitch patients
I'll become Sachin and hit sixers
I'll drive a Formula 1 car vrrrrooooooooooooo........
IOC sponsors Jayamala, a VivadaBharati show dedicated to Indian Army soldiers serving to protect our nation.

.........

Thursday, November 4, 2010

Banta Singh at his Best

Earlier this week, I got an email from my Dodappa (Dad's elder brother).

This particular joke won an award for the best joke in a competition held in Britain.

Banta Singh walks into a bar in London, orders 3 glasses of beer and sits in the backyard of the room, drinking a sip out of each one in turn.

When he finishes, he comes back to the bar counter and orders 3 more. The bartender asks him, "You know, beer goes flat after I fill it in the glass; it would taste better if you buy one at a time."

Banta Singh replies, "Well, you see, I have two brothers. One is in Dubai , the other in Canada and I'm here in London . When they left home, we promised that we'll drink this way to remember the days when we drank together."

The bartender admits this is a nice custom and leaves it there.

Banta Singh became a regular in the bar and would always drink the same way. He'd order 3 Beers and drink them in turn.

One day, he came in and ordered only 2 beers. All the other regulars notice and fall silent.

When he comes back to the bar for the second round, the bar tender says, "I don't want to intrude on your grief, but I wanted to offer my sincere condolences on your great loss."

Banta Singh looked confused for a moment, and then he laughs.... "Oh, no,"

He said, "Everyone's fine; both my brothers are alive. The only thing is . .

I have quit drinking"!!!.........

Wednesday, November 3, 2010

Wednesday, October 27, 2010

Morning sky in golden light

Sept 21st morning- mist descended on Dharwad. Day was hot and hunid.

Sept 22nd early morning- heavy thunder storm, rain poured for almost 3 hours nonstop. Air was fresh & clear free from dust. Golden light from the rising Sun bathed the remaining clouds and a wonderful rainbow formed on the western sky.


...probably clouds blocked sunlight when I shot this picture.


.........

Wednesday, October 20, 2010

Change of name: Moon to SunName changed from Chandrakala to Suriyakala.

I found this amusing.

.........

Wednesday, October 13, 2010

M B A

Few observations-
  • Grand plans
  • Talk big
  • Zero results
M.B.A. = Mediocre But Arrogant

.........

Wednesday, October 6, 2010

Sounds within

About two weeks back I remembered an incident which happened years ago when dad was still with us.

I pressed my palms flat against my ears, shutting out all outside sounds to it and held them in place. A second or two later I realized I could still hear something ...a deep hum, like sound of river flowing in a distance. I'd asked dad what the sound was and the answer was- that's the sound of blood flowing inside you. Wow! I closed my ears and kept listening to the sound...

I asked few of my colleagues and friends to close their ears with their palm and tell what they could hear. Some said nothing. Some they did hear something but did not know what it was.

I'd also asked a special friend- a little girl who's going to be 3 years next month -to try it. First answer was 'don't know'. When asked again the little one's answer was 'washing machine'. What a smart answer that was!

.........

Wednesday, September 29, 2010

Power of Dreams

Do watch this video ...it's worth the time..........

An old philosopher's axiom

Health is the greatest possession,
Contentment is the greatest treasure,
Confidence is the greatest friend,
Non-being is the greatest joy.

...quoted in The Six Sacred Stones.

.........

Wednesday, September 15, 2010

little poem on Ganesha

ಗಣೇಶ ಬಂದ
ಕಾಯ್ ಕಡಬು ತಿಂದಾ
ಚಿಕ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾ
ದೊಡ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾ

a poem i learnt as a school-going kid

.........

Tuesday, September 14, 2010

Ganesha Habba 2010

^ Line Bazar

Omnagar, near Kelgeri Lake

^ Tikare Road

^ Kelgeri village

^ Vegetable Market

^ Subash Road

^ Saptapur

^ Sanmatinagar

^ Sangam Threatre

^ Laxmi Theatre

^ Karnatak College

^ near Dattatreya Temple


^ near AIR main gate

.........